Exposición pública do Proxecto de Urbanización SAU nº 5 do ámbito de desenrolo do Plan Parcial coñecido como “Peña Ajoeira”

. 25 de fevereiro de 2008

Aprobado inicialmente por Decreto da Alcaldía o Proxecto de Urbanización SAU nº 5 do ámbito de desenrolo do Plan Parcial coñecido como “Peña Ajoeira” condicionado á execución das obras de abastecemento de auga á comunidade de usuarios de Ciudalanz, S.L. dende a mina Figueiriña, de acordo co proxecto técnico presentado no concello en data 30 de xaneiro de 2008 (rexistro de entrada nº 276), exponse ao público dito Proxecto polo prazo de 30 días hábiles, contados desde hoxe (25/02/2008), para que calquera persoa poida examinalo e formular as alegacións que estime pertinentes.

Vía > GaliciaSuroeste