Un particular presenta recurso de reposición contra á aprobación definitiva do plan parcial nº 5 "peña ajoeira"

. 11 de junho de 2008

Hábendolle sido notificada en data 30.05.2008 (R. S. nº 1.214), resolución adoptada na sesión da Xunta de Goberno local [do Concello de Oia], celebrada o 23 de maio de 2008, en relación coas alegacións presentadas o 24 de marzo de 2008 (R.E. nº 676) sobre a aprobación definitiva do proxecto de urbanización SAU nº 5 “Peña Ajoeira”, as cales se desestimaron, entendendo que a devandita resolución lesiona seus lexítimos dereitos; Eulogio P. Abeleira Cabaleiro vén de presentar no Concello de Oia (R. E. nº 1.343), e dirixido a Xunta de Goberno Local dese concello, recurso de reposición potestativo, de conformidade co artigo 116 e seguintes da Lei 30/1992, de 26 de novembro, del “réxime xurídico das administracions públicas e do procedimento administrativo común”, reformada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro (…)”.

Compre salientar que no devandito documento, o que tivo acceso a Redacción de Infogauda, o comparecente – Eulogio P. Abeleira Cabaleiro – afirma que “está lexitimado para iniciar o presente procedimento no ejercicio da acción pública (…)”.

Na parte expositiva do seu recurso de reposición, o comparecente subliña varios feitos e fundamentos de impugnación. Entre eles, que con data 24-03-08 (R.E. 676) presentou escrito de alegacións con relación a “aprobación inicial do proxecto de urbanización SAU Nº 5 do ámeto de desenvolvemtno do Plan Parcial coñecido como “Peña Ajoeira”, condicionado a execución das obras de abastecemento de auga a comunidade de usuarios de Ciudalanz, S. L., desde a mina Figueiriña de acordo co proxecto presentado no Concello de data 30 de xaneiro de 2008 (R.E. 276)”.

Asemade, como a Xunta de Goberno Local do Concello de Oia, celebrada o día 23 de maio de 2008, acordou por unanimidade “a desestimación das alegacións presentadas por D. Eulogio P. Abeleira Cabaleiro á aprobación inicial do proxecto de urbanización SAU nº 5 “Peña Ajoeira”, que tiveron entrada no rexistro desde Concello nº 676, en tempo e forma, en data 24 de marzo de 2008”, e ademáis “aprobar definitivamente proxecto de Urbanización SAU Nº 5 “Peña Ajoeira”, pubricar o devandito acordo no B.O. da provincia de Pontevedra, e notificar ós interesados”; o comparecente subliña: “ (...) que como pode apreciarse o acordo impugnado carece da máis mínima motivación habida conta, de que non expón en momento algún os motivos ou fundamentos que levaron a esa Administración a acordar a desestimación das alegacións antes mencionadas por ésta parte, sen que tampouco se me haxa dado traslado dos informes técnicos e xurídicos, presuntamente obrantes no expedente administrativo e nos cales afirma haberse fundamentado, descoñecendo o comparecente, a presente data, as razóns en base as cales esa Administración considerou que as alegacións presentadas en data 24.03.08 resultan desestimadas (...)”.

Como fundamentos de Dereito, o comparecente subliña no apartado I.- “(...) Nulidade por ausencia total e absoluta de motivación causante de indefensión: Sendo a motivación un elemento formal dos actos administrativos nos supostos en que ésta resulta legalmente esixible, non cabe dúbida algunha de que o acordo impugnado carece da máis mínima xustificación, o omitir a exposición de feitos e fundamentos, siquera sucinta, que lle serven de base, infrinxindo con elo o disposto no artigo 54 da mentada LRXPAC (...)”.

O recurrente tamén aporta fundamentos de Dereito para a nulidade [do devandito Plan Parcial “Peña Ajoeira”] por infracción da lexislación urbanística, polo que finalmente solicita: “Que por presentado este escrito teña por interposto RECURSO DE REPOSICIÓN potestativo contra a resolución dictada en data 23 de maio de 2008 pola Xunta de Goberno Local (...)”.

Asemade, o recurrente afirma: "(...) O mesmo, cabe manifestar a esa Alcaldía que, o corresponderlle a Consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio, exercer o control da legalidade sobre a actividade urbanística, a tutela dos intereses supramunicipais e actuar por subrogación nos supostos previstos na LOUG, o comparecente vese compelido, diante da total deixación de funcións observada, a por en coñecemento de ésta, os actos que se pretenden levar a cabo no mentado SAU nº 5 “Peña Ajoeira” para que sea ésta quen adopte as medidas precisas e necesarias, para a protección do litoral de Galicia”.

Vía > InfoGauda