O GOBERNO MUNICIPAL DEU A SÚA APROBACIÓN INICIAL O PROXECTO DE URBANIZACIÓN SAU Nº 5 "PEÑA AJOEIRA"

. 5 de junho de 2008

Anuncio aprobación definitiva proxecto de urbanización

A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 23 de maio de 2008, adoptou por unanimidade e previa deliberación o seguinte acordo:

1) A desetimación das alegacións presentadas por D.Eulogio P. Abeleira Cabaleiro á aprobación inicial do proxecto de urbanización SAU nº 5 “Peña Ajoeira”, que tiveron entrada no rexistro deste Concello nº 676, en tempo e forma, en data 24 de marzo de 2008.
2) Aprobar definitivamente o Proxecto de Urbanización SAU nº 5 “ Peña Ajoeira”.
3) Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e notificar ós interesados.

O que se fai público para a súa executividade, significándose que contra este acto administrativo, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse ben o recurso potestativo de reposición ante o mismo órgano que a dictou e no prazo dun mes a contar desde o día seguinte ó da súa publicación, conforme ó establecido no artigo 116.1º da Lei 30/1992, de 26 de novembro, na redacción dada pola Lei 4/1999, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xuzgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte á súa publicación, conforme ó disposto nos artigos 8.1º e 46.1º da Lei 29/1998, de 13 de xullo.

De interpoñerse o recurso potestativo de reposición, este deberá ser resolto e notificado no prazo dun mes según se establece no artigo 117.2º da citada Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999, entendéndose desestimado polo transcurso do mencionado prazo sin resolución expresa, de conformidade co establecido no artigo 43.2º desta Lei 30/1992, pudendo entonces interpoñerse recurso contencioso- administrativo dentro do prazo de seis meses contados desde o día seguinte a aquel en que deba entenderse presuntamente desestimado o recurso de reposición interposto, conforme ó establecido no artigo 46.1º e 4º da lei 29/1998.

No caso de resolución expresa desestimatoria do recurso de reposición, o prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo será de dous meses a contar desde a notificación, ante o Xulgado do Contencioso de Pontevedra.

Non obstante, tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso que os interesados estimen procedente con arreglo a dereito.

En Oia, a 26 de maio de 2008.—O Alcalde, Alejandro Rodríguez Rodríguez.

Nota da Redacción: O devandito anuncio foi publicado na páxina 44, do Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, nº 107, correspondente o mércores día 04 de xuño de 2008.

Vía > InfoGauda