Exposición do presuposto xeral para o exercicio 2008 así como o seu cadro de persoal

. 11 de junho de 2008

Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión celebrada o día 28 de maio de 2008, o Presuposto Xeral para o presente exercicio 2008, así como o seu Cadro de Persoal, expóñense ó público por prazo de quince días hábiles, contados desde o día seguinte da inserción do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, a efectos de reclamacións, de acordo do disposto no artigo 169.1 RDLex. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Oia, a 29 de maio de 2008.—
O Alcalde, Alejandro Rodríguez Rodríguez.
Nota da Redacción: o Devandito anuncio saiu pubricado na páxina 33 do Boletín Oficial da provincia de Pontevedra, nº 111, correspondente o martes 10 de xuño de 2008.

Vía > InfoGauda