A CONSELLERÍA DE SANIDADE SOLICITOU LICENZA MUNICIPAL PARA A CONSTRUCCIÓN DUN NOVO CENTRO DE SAÚDE

. 12 de setembro de 2008

Na páxina 65 do Boletín Oficial de Pontevedra nº 173, correspondente o luns día 8 de setembro, figura o seguinte edicto:

O I A

E D I C T O

Solicitou a Consellería de Sanidade-Sergas- Xunta de Galicia licenza municipal para a construcción dun novo Centro de Saúde no lugar A Riña 36, na parroquia de Oia, neste termo municipal.

Dita edificación ten unha superficie total construida de 745,00 m2. Cumprindo co disposto no parágrafo a), do número 2 do artigo 30 do Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas de 30 de decembro de 1961, sométese a información pública polo período de dez días, con fin de que durante o mesmo, que empezará a contarse desde o día seguinte ó da inserción do presente edicto no “Boletín Oficial” da Provincia e no taboleiro de edictos do Concello de Oia, poidan examina-lo expediente, na Secretaría deste Concello, as persoas que dalgún xeito se consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar e formular por escrito as reclamacións ou observación que estimen oportunas.

Oia, a 26 de agosto de 2008.

O Concelleiro de Urbanismo, Camilo González Giráldez.

Vía > InfoGauda